Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Barnehagen skal arbeide aktivt med språkutviklinga til borna. I førskulealdereren utforskar born skriftspråket, og barnehagen skal gi alle born ei inspirerande erfaring med bokstavar og skriving. Rike erfaringar med forteljing, høgtlesing, song og regler kjem språkutviklinga til gode. Her finn du aktivitetar, opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir som er særleg tilrettelagde for språkutvikling på nynorsk.

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Njord Svendsen og Akin Duzakin: Bomulv
Debutanten Njord Svendsen og veteranen Akin Duzakin har saman laga ei fin forteljing om mot og venskap.
[ Les meir ] - 12.04.2016

Nytt frå Pirion

– Språkløyper er eit kjempebra verktøy å bruka i barnehagen
20.06.2016
Skriv seg til suksess
27.03.2016
Vil ha samisk språkdugnad
09.02.2016
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.